Regulamin Serwisu Top Wszech Czasów

 1. Serwis internetowy www.topwszechczasow.pl jest dedykowany wszystkim ludziom dobrej woli, pasjonatom życia w jego wielowymiarowym, wielokulturowym , barwnym wymiarze. Jest to miejsce dla pasjonatów szeroko rozumianej twórczości - literatury, sztuki, muzyki, fotografii, filmu oraz wszelkim  innych form ekspresji i przejawom aktywności i myśli ludzkiej. Serwis umożliwia umieszczanie pozycji z wyżej wymienionych obszarów i poddawanie ich pod ocenę innych użytkowników serwisu  www.topwszechczasow.pl postaci rankingów – tak zwanych TOP’ów, w formie elektronicznej oraz ich prezentację na stronach serwisu.

 2. W naszym serwisie mogą zarejestrować się osoby fizyczne oraz prawne, zarówno z Polski jak i zagranicy. W niniejszym regulaminie pod terminem "użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość.

 3. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu www.topwszechczasow.pl w sposób aktywny, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny.

 4. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Digital Open Group .

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez redakcję serwisu, oraz na przekazanie jego danych osobowych kontrahentom w celach związanych z prowadzeniem serwisu www.topwszechczasow.pl w celach marketingowych.

 6. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu www.topwszechczasow.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

 7. Otwierając konto w serwisu www.topwszechczasow.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na:
  - gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez redakcję serwisu.
  - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez redakcję serwisu w celu promocji produktów i firm.
  - bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego twórczości w serwisu, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby osób.

 8. W celu wyświetlania reklam korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać niektóre informacje związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

Publikacja prac

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie www.topwszechczasow.pl może prezentować jedynie takie prace, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.

 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia prezentacji prac, które nie prezentują niezbędnych walorów artystycznych. Zastrzegamy sobie także prawo do odmówienia publikacji bez podania przyczyny.

 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych prac w celach reklamy serwisu z zachowaniem praw autorskich.

Administratorzy

 1. Głównym Administratorem Serwisu jest BRUCE_WSZECHMOGĄCY.

 2. "Administratorzy" są wybranymi przez Redakcję użytkownikami  serwisu dbającymi o odpowiedni poziom prezentowanych prac. Zajmują się w szczególności moderowaniem nowych prac.

 3. Administratorem  może zostać Użytkownik zaangażowany w rozwój serwisu, a zwłaszcza swojego Topu lub ulubionej Kategorii. Przy wyborze Administratora kierujemy się przede wszystkim:
  - wysokim poziomem prezentowanych Top’ów
  - otwartością umysłu kandydata  

Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  - naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie, w szczególności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.
  - wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkwnika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisu.
  - skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu www.topwszechczasow.pl przez jego Użytkowników
  - treści zamieszczone w serwisu przez Użytkowników społeczności (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne)
  - szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie
  - wykorzystanie zamieszczonych w serwisu materiałów przez osoby trzecie.

 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika  materiałów w serwisu www.topwszechczasow.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
  - okresowego wyłączania serwisu www.topwszechczasow.pl
  - zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane pozycje TOP’ów
  - zamknięcia serwisu www.topwszechczasow.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu.

 4. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po wcześniejszym opublikowaniu go na stronach serwisu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zasady szeroko pojętej netykiety.

 

Reklama